Czy każdy pracownik przed podjęciem czynności musi odbyć szkolenie BHP?

Posted on 10/01/2018 6:15pm

Nie wolno chlebodawcy dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie ma on wymaganych kwalifikacji, a również zadowalającej znajomości prawa jak też zasad BHP. Przejawem tego obowiązku jest zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy jak też prowadzenie periodycznych instruktaży w powyższym zakresie.
szkolenie
Author: U.S. Department of Agriculture
Source: http://www.flickr.com
Pracodawca zwolniony jest z obowiązku przeprowadzania szkolenia BHP przed przyjęciem pracownika do pracy w jednym jedynym przypadku. Szkolenie nie jest wymagane w wypadku podjęcia przez pracobiorcę pracy na takim samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy zaraz przed zawarciem z tym pracodawca kolejnej umowy o pracę. Przykładowo w sytuacji, jeśli pracobiorca zawiera drugą umowę o pracę na sprecyzowany czas. Instruktaże z obszaru BHP odbywają się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy.

Instruktażowi z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy (zobacz zajęcie komornicze) przed przystąpieniem do pracy mają obowiązek poddać się wszyscy pracobiorcy, niezależnie od rodzaju realizowanej pracy. Jak winny wyglądać szkolenia BHP? Chlebodawca ma zadanie zagwarantować pracobiorcy przebycie instruktażu, właściwego do rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy. Co może dać pracobiorcy takowe szkolenie bhp? Pracownik na szkoleniu winien poznać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w obszarze niezbędnym do realizowania pracy (zobacz rodzaje reklamy) w zakładzie pracy
szkolenie
Author: Médiathèque De Quimperlé
Source: http://www.flickr.com
oraz na określonym stanowisku pracy.
Instruktaż BHP powinien pracownikowi zapewnić nabycie umiejętności przeprowadzania pracy w sposób bezpieczny dla siebie a także innych osób, działania w wypadkach awaryjnych i udzielenia pomocy jednostce, która uległa wypadkowi. Po szkoleniu pracobiorca powinien być zaznajomiony z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa a także zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami oraz działaniami profilaktycznymi.

Zatrudniony jest zobowiązany poświadczyć pisemnie zapoznanie się z przepisami BHP. Powinno zostać to też odnotowane w aktach osobowych pracownika. Poznań i Gdańsk to miasta, w których odnajdziemy szeroką ofertę instruktaży, w tym szkolenia BHP.

Tags: bezpieczeństwo, praca, PRacownik